دکتر مهشاد فرزین فر

متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی

رتبه ممتاز برد تخصصی - استاد دانشگاه

36288197-09337829266 : تلفندکتر مهشاد فرزین فر

فارغ التحصیل دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با رتبه سوم در سال 1377

فارغ التحصیل با رتبه ممتاز برد تخصصی در رشته تخصصی ترمیمی و زیبایی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

بیش از 18 سال سابقه تخصصی دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی

    استاد دانشگاه و در حال حاضر مشغول تدریس در رشته تخصصی ترمیمی و زیبایی


درمانهای تخصصی قابل ارائه در مطب