دکتر مهشاد فرزین فر

متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی

رتبه ممتاز برد تخصصی - استاد دانشگاه

36288197-09337829266 : تلفن

عکس های لامینیت و بستن دیاستم         

فیسینگ و ترمیم سرویکال دندانها         

لامینیت پرسلن         لامینیت پرسلن و بستن دیاستم

لامینیت کامپوزیت (فیسینگ کامپوزیت) همراه با ردیف کردن داندان ها